English version
Текущо счетоводно отчитане на дейността, съгласно закона за счетоводството и действащото данъчно законодателство.

Осчетоводяване на текущите документи на клиента.

По предварителна уговорка, вземане на документи от офиса на клиента.

Изготвяне и подаване на декларации по Закона за Данък Добавена Стойност(ДДС)

Изготвяне на справки и междини отчети на фирмата при поискване от клиента.

Съставяне и регистриране на всички документи свързани с Агенцията по вписванията и НАП.

Подаване на искания за издаване на документи от НАП

Подаване на Декларации за регистриране на касови апарати в териториалните офиси на НАП.

Деклариране на МПС.

Издаване на удостоверение за липса на задължения от НАП и удостоверение за Актоално състояние, ликвидация и несъстоятелност от Агенция по Вписванията.

Регистрация на фирми.

Регистриране на фирми по Закона за Данък Добавена Стойност.

Изготвяне на документите за текущите плащания на социални и здравни осигуровки.

Подържане на регистър за персонала на фирмата.

Изготвяне и регистриране на трудови договри.

Изготвяне на всички документи свързани с прекратяването на трудови договори на персонала.

Изготвяне на платежни документи свързани с плащане на осигуровки, данъци и заплати на фирмата и по желание на клиента тяхното представяне в обслужващата му банка.

Попълване на всички документи свързани с подаването на болнични листове и молби за майчинство, и тяхното представянето им в Национален Осигурителен Институт.

Годишно счетоводно приключване и попълване на годишна данъчна декларация.

Изготвяне на годишна данъчна декларация на фирмата и подаването и в НАП по електронен път.

Изготвяне на годишни отчети и справки и подаването им в НАП, Агенция по Вписванията и Национален Статистически Институт.

Консултации

Текущо консултиране на клиента по всички възникнали въпроси свързани с действащо данъчно и осигурително законодателство

Информиране за очакващи се промени в законодателството касащи дейноста на клиента

Цената на предлаганите услуги се определя след конкретно договаряне с клиента.